Home Tin tức Dịch vụ kế toán và giải pháp phát triển

Dịch vụ kế toán và giải pháp phát triển

dich vu ke toanTrong lĩnh vực dich vu ke toan, kiểm toán thì xuất phát điểm bước vào hội nhập của Việt Nam cũng có những điểm khả quan: Hệ thống khuôn khổ pháp lý đang trong quá trình được hoàn thiện (Luật Kế toán đã có hiệu lực thi hành; Hệ thống Chuẩn mực kế toán, kiểm toán được xây dựng trên cơ sở Chuẩn mực quốc tế…); Các nguyên tắc, thông lệ quản lý tài chính – kế toán – kiểm toán quốc tế đang trong quá trình hoà nhập vào Việt Nam; Các phương pháp, kỹ thuật, công nghệ hiện đại bước đầu được tiếp cận; Hệ thống các đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán, kiểm toán đang trong quá trình hình thành và phát triển;… Tuy nhiên, nếu nghiêm túc nhìn nhận thì xuất phát điểm của các loại dịch vụ tài chính nói chung và dịch vụ kế toán, kiểm toán nói riêng của Việt Nam tham gia hội nhập còn khá thấp: Thị trường trong nước còn nhỏ hẹp; Chưa mở mang được thị trường ở ngoài nước; Qui mô cung cấp dịch vụ kế toán còn quá nhỏ; Chất lượng dịch vụ các loại còn thấp; Các loại dịch vụ còn chưa đa dạng, chưa thiết chế được mô hình đào tạo chuyên gia kế toán (ngang tầm CPA quốc tế); Qui định pháp lý cụ thể, phù hợp làm môi trường cho việc “hành nghề kế toán, kiểm toán” trong điều kiện kinh tế thị trường và điều kiện hội nhập mới được thiết lập và chưa hoàn thiện

Dịch vụ kế toán và định hướng phát triển thị trường kế toán, kiểm toán trong điều kiện hội nhập

Việc phát triển thị trường dịch vụ kế toán, kiểm toán trong điều kiện hội nhập ở nước ta đặt ra rất nhiều yêu cầu, trong khi đó chúng ta lại có những khó khăn rất lớn về lĩnh vực dịch vụ kế toán: Xuất phát điểm thấp; Tính cấp bách của hội nhập; Sự khác biệt với các nước về mối quan hệ và phân định quyền hạn quản lý giữa cơ quan quản lý Nhà nước và tổ chức nghề nghiệp… Do vậy chúng ta buộc phải tiến hành và giải quyết đồng bộ các yêu cầu đặt ra và phải có lộ trình thích hợp cho việc “mở của” dịch vụ kế toán, kiểm toán

Dịch vụ kế toán có những yêu cầu cơ bản cho việc phát triển thị trường dịch vụ kế toán

– Yêu cầu về thị trường dịch vụ kế toán: Ngoài việc mở rộng thị trường trong nước phải vươn lên mở mang cả thị trường ngoài nước; Phải mở rộng thị trường trong nước bằng việc mở rộng diện doanh nghiệp, tổ chức có nhu cầu “thuê” dịch vụ kế toán.

– Yêu cầu về khả năng cung cấp dịch vụ kế toán: Nhu cầu tăng về số lượng các doanh nghiệp, tổ chức cung cấp dịch vụ kế toán trong những năm trước mắt là rất lớn (tăng gấp vài chục lần so với hiện có);

– Yêu cầu nâng cao chất lượng dịch vụ kế toán: Bảo đảm nâng cao trình độ nhân viên chuyên nghiệp để cung cấp dich vu ke toan có chất lượng ngang tầm với khu vực và thế giới;

– Yêu cầu về tính đa dạng các sản phẩm, dịch vụ: Nền kinh tế thị trường là “chiếc nôi” sản sinh ra các loại hoạt động kinh tế đa dạng đòi hỏi phải có dịch vụ đa dạng.

– Yêu cầu quản lý nghề nghiệp: Phải được nâng cao phù hợp với thông lệ quốc tế, tránh sự can thiệp quá sâu của cơ quan quản lý Nhà nước’

– Yêu cầu khung pháp lý chuẩn: Đảm bảo tính đầy đủ, hoàn thiện của khung pháp lý, tiếp thu được các thông lệ quốc tế vào điều kiện cụ thể của Việt Nam, tạo môi trường pháp lý để giải quyết các yêu cấu cơ bản nêu trên.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *