Home Tin tức Thủ tục thành lập công ty con

Thủ tục thành lập công ty con

Căn cứ vào Khoản 15 Điều 4 Luật Doanh nghiệp năm 2005, một công ty được coi là công ty mẹ của công ty khác nếu sở hữu trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần phổ thông đã phát hành của công ty đó.

Như vậy, để công ty TNHH của bạn được coi là công ty mẹ của công ty con sắp thành lập, thì công ty TNHH của bạn phải sở hữu trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần phổ thông đã phát hành của công ty con (đối với công ty cổ phần) và trên 50% phần vốn góp (đối với công ty trách nhiệm hữu hạn).

Thanh lap cong ty con

Bạn có thể thành lập công ty con dưới hai hình thức: công ty cổ phần hoặc công ty trách nhiệm hữu hạn.

Nếu công ty con thành lập dưới hình thức công ty cổ phần thì cần làm các thủ tục sau:

Bạn làm một bộ hồ sơ gửi lên phòng đăng ký kinh doanh nơi đặt trụ sở của công ty con bao gồm các giấy tờ theo quy định tại Điều 19 Luật Doanh nghiệp 2005:

1. Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh theo mẫu thống nhất do cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền quy định.

2. Dự thảo Điều lệ công ty.

3. Danh sách cổ đông sáng lập và các giấy tờ kèm theo sau đây:

a) Đối với cổ đông là cá nhân: bản sao Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác;

b) Đối với cổ đông là tổ chức: bản sao quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức; văn bản uỷ quyền, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo uỷ quyền.

4. Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định.

5. Chứng chỉ hành nghề của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và cá nhân khác đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.

Ngoài ra bạn cần bổ sung thêm các giấy tờ sau:

6.Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông công ty mẹ về việc góp vốn vào công ty mới.

7.Quyết định của Đại hội đồng cổ đông công ty mẹ về vấn đề này.

8.Giấy giới thiệu của công ty nếu không phải là người đại diện đi thực hiện

Nếu công ty con thành lập dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn thì cần làm các thủ tục sau:

Bạn làm một bộ hồ sơ gửi lên phòng đăng ký kinh doanh nơi đặt trụ sở của công ty con bao gồm các giấy tờ theo quy định tại Điều 18 Luật Doanh nghiệp 2005:

1. Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh theo mẫu thống nhất do cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền quy định.

2. Dự thảo Điều lệ công ty.

3. Danh sách thành viên và các giấy tờ kèm theo sau đây:

a) Đối với thành viên là cá nhân: bản sao Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác;

b) Đối với thành viên là tổ chức: bản sao quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức; văn bản uỷ quyền, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo uỷ quyền.

4. Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định.

5. Chứng chỉ hành nghề của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và cá nhân khác đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.

Ngoài ra bạn cần bổ sung thêm các giấy tờ sau:

6.Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông công ty mẹ về việc góp vốn vào công ty mới.

7.Quyết định của Đại hội đồng cổ đông công ty mẹ về vấn đề này.

8.Giấy giới thiệu của công ty nếu không phải là người đại diện đi thực hiện

Bộ hồ sơ hoàn chỉnh trên bạn mang đến phòng đăng ký kinh doanh nơi chi nhánh đặt trụ sở để nộp. Nếu hồ sơ của bạn hợp lệ thì trong vòng bảy ngày làm việc bạn sẽ được Phòng ĐKKD cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty mới.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *