Home Tin tức Xác định thu nhập chịu thuế đối với người lao động nước ngoài

Xác định thu nhập chịu thuế đối với người lao động nước ngoài

Chi phí tiền lương và chi phí đi lại của người lao động nước ngoài thuộc diện phải cấp phép lao động nhưng không có Giấy phép lao động thì có được hạch toán vào chi phí tính thuế TNDN không?

Về nội dung này, Bộ Tài chính có hướng dẫn như sau:

Căn cứ quy định tại:

– Điều 4, Điều 7 và Điều 18 Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam;

– Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật thuế TNDN;

Về nguyên tắc: Người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam phải được cấp giấy phép lao động trừ các trường hợp không thuộc diện cấp giấy phép lao động quy định tại Điều 7 Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016 của Chính Phủ; nếu người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam không có giấy phép lao động thì bị trục xuất theo quy định tại Điều 18 Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016 của Chính Phủ.

Như vậy, trường hợp Công ty của bà có khoản chi phí tiền lương và chi phí đi lại cho người lao động nước ngoài thuộc diện phải cấp phép lao động nhưng không có Giấy phép lao động thì việc sử dụng lao động này không phù hợp với quy định pháp luật và các khoản chi phí nêu trên không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

TCTC (Tổng hợp)

Nguồn: Công Ty Dịch Thuật Phú Ngọc Việt sưu tầm – dich vu visathe tam tru

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *