Home Văn bản pháp luật Luật xuất nhập cảnh 2014 – xem online

Luật xuất nhập cảnh 2014 – xem online

Luật xuất nhập cảnh 2014 hay Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. Đây là văn bản được ban hành ngày 16 tháng 6 năm 2014. Luật này quy định nguyên tắc, điều kiện, trình tự, thủ tục, quyền và nghĩa vụ của người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam; quyền và trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước Việt Nam, của cơ quan tổ chức, cá nhân trong hoạt động nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

Luật xuất nhập cảnh 2014

 

QUỐC HỘI

Số: 47/2014/QH13

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 16 tháng 06 năm 2014

LUẬT

Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam

__________________

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Quốc hội ban hành Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

(Click từng thẻ “chương” để tìm đến nội dung từng chương của luật xuất nhập cảnh)

[tabs]

[/tabs]

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI

(đã ký)

Nguyễn Sinh Hùng

Luật xuất nhập cảnh 2014 được áp dụng đối với người nước ngoài nhập cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam, cơ quan quản lý nhà nước Việt Nam, cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam và nước ngoài có liên quan. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015 và đến nay vẫn đang được áp dụng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *