Home Thủ tục + Biểu mẫu Gia hạn visa cho người nước ngoài Mẫu N4A – Công văn trả lời đề nghị xét duyệt nhân sự người nước ngoài nhập cảnh

Mẫu N4A – Công văn trả lời đề nghị xét duyệt nhân sự người nước ngoài nhập cảnh

Công văn trả lời đề nghị xét duyệt nhân sự người nước ngoài nhập cảnh (mẫu N4A).

Mẫu N4A ban hành theo Thông tư số 02/2013/TT-BCA ngày 05 tháng 01 năm 2013 của Bộ Công an về việc ban hành, hướng dẫn sử dụng và quản lý các loại mẫu giấy tờ liên quan đến công tác quản lý xuất nhập cảnh

Tải file word tại đây

Mẫu N4A - Công văn trả lời đề nghị xét duyệt nhân sự người nước ngoài nhập cảnh
Hình minh họa

Mẫu N4A

(Ban hành kèm theo Thông tư số 02/2013/TT-BCA ngày 05 tháng 01 năm 2013)

BỘ CÔNG AN
CỤC QUẢN LÝ
XUẤT NHẬP CẢNH
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số:…./A72-P….
V/v giải quyết cho khách nhập xuất cảnh Việt Nam

……… ngày….. tháng…… năm……

 

Kính gửi:………………………………………………………….. (1)

Trả lời Công văn số….. ngày…. tháng… năm…… của quý cơ quan về việc giải quyết cho…… khách nước ngoài nhập xuất cảnh Việt Nam để……………. , Cục Quản lý xuất nhập cảnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý cho khách nước ngoài sau đây được nhập xuất cảnh Việt Nam……… lần từ ngày…… /…./……..đến ngày……. /…../………..: (2)

2. Về việc cấp thị thực: (3)

3. Ý kiến khác: (4)

 


Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT,…

CỤC TRƯỞNG

 

……………………………………………………………………………………………………………….

(1) Mẫu này trả lời kết quả xét duyệt nhân sự.

(2) Nếu có từ 1 đến 4 khách thì máy sẽ in trực tiếp danh sách khách vào phần chừa trống của mục này.

Nếu có 5 khách trở lên thì máy sẽ in danh sách khách kèm theo.

(3) Đã fax (hoặc chưa fax) cho cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài, hoặc cho phép khách được nhận thị thực tại cửa khẩu.

(4) Những vấn đề liên quan việc khách nhập cảnh – ngoài nội dung đã ghi ở mục 1 và 2.

Xem thêm Miễn thị thực 5 năm, gia hạn visa cho người nước ngoài

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *