Home Thủ tục + Biểu mẫu Gia hạn visa cho người nước ngoài Mẫu N4C – Công văn trả lời đề nghị cấp thị thực tại cửa khẩu quốc tế

Mẫu N4C – Công văn trả lời đề nghị cấp thị thực tại cửa khẩu quốc tế

Công văn trả lời đề nghị cấp thị thực tại cửa khẩu quốc tế (mẫu N4C).

Mẫu N4B ban hành theo Thông tư số 02/2013/TT-BCA ngày 05 tháng 01 năm 2013 của Bộ Công an về việc ban hành, hướng dẫn sử dụng và quản lý các loại mẫu giấy tờ liên quan đến công tác quản lý xuất nhập cảnh

Tải file word tại đây

Mẫu (Form) N4C

(Ban hành kèm theo Thông tư số 02/2013/TT-BCA ngày 05 tháng 01 năm 2013)

CỤC QUẢN LÝ
XUẤT NHẬP CẢNH
Immigration Department
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số (Our Ref. No):…./…..
MT(Code No):
V/v nhận thị thực tại cửa khẩu
Subj: Picking up visa upon arrival

…., ngày (date)…. tháng (month)… năm (year)….

 

Kính gửi:……………………………………………………. (1)

                                To:

Trả lời Công văn số…… ngày… tháng…. năm…. của……. về việc….. khách nhập xuất cảnh Việt Nam để………………………………. , Cục Quản lý xuất nhập cảnh có ý kiến như sau:

In reply to the request letter number…… dated on…………. by…………………….. for…… persons to enter and exit with a purpose of……………… the Immigration Department refers it as follows:

*… khách được nhập xuất cảnh….. lần, từ ngày…./…/…. đến ngày…./…./……: (2)

…. following persons are permitted to enter and exit Viet Nam on a…… journey(s) from the date:…./…../……. to…/… /………:

*…. khách được nhập xuất cảnh…. lần, từ ngày…/…/…. đến ngày…/… /….: (3)

…. following persons are permitted to enter and exit Viet Nam on a…… journey(s) from the date:…./…../……. to…/… /……….:

* Những khách trên được nhận thị thực tại sân bay quốc tế./.

And to pick up visa upon arrival at International Airports.

* Lưu ý (4).

Notice:

 


Nơi nhận
(CC. to):
– Như trên;
– CACK sân bay quốc tế
(Immigration Checking-Point at International Airports);
– Lưu: (filing).

CỤC TRƯỞNG
Director General

 

Giải thích mẫu:

(1) Mẫu trả lời kết quả xét duyệt nhân sự và cho phép lấy thị thực tại cửa khẩu quốc tế đường không, có sử dụng 2 thứ tiếng Anh – Việt (gửi cơ quan, tổ chức, cá nhân mời khách).

(2) Nếu có từ 1 đến 4 khách thì in ngay danh sách với các yếu tố: số TT, mã số, họ tên, ngày sinh, quốc tịch, số HC. Nếu có 5 khách trở lên, máy sẽ in thêm dòng chữ (danh sách kèm theo), danh sách được in vào tờ riêng cũng gồm các yếu tố: số TT, mã số, họ tên, ngày sinh, QT, số HC.

(3) Nếu không có những khách nhập cảnh với số lần và thời gian khác nhau thì không phải in thêm phần này.

(4) Mục này không thể hiện trên công văn trả lời. Chỉ khi có vấn đề cần lưu ý cơ quan chủ quản hoặc người mời khách hoặc khách thì mới in mục này.

Danh sách kèm theo Công văn số                       /…. ngày…/… /……..

Attachment to the approval letter number:            /P2 dated on…/…/…

 

 

CỤC QUẢN LÝ XUẤT NHẬP CẢNH
Immigration Department

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *